Emka

Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) skupia ponad 70 przedsiębiorstw kolejowych, ich stowarzyszeń krajowych, zarządców infrastruktury oraz firm zajmujących się leasingowaniem pojazdów. Wspólnota składa się zarówno wieloletnich członków, jak i nowych podmiotów, podmiotów prywatnych i publicznych, zawiera w swoich strukturach 73 % długości sieci kolejowej , 80% biznesu kolejowego transportu towarowego i około 96 % operacji pasażerskich przewozów kolejowych w UE, EFTA i krajów przystępujących do UE. CER reprezentuje interesy swoich członków wobec decydentów UE i zainteresowanych stron transportu, wspierając kolej jako podstawę konkurencyjnego i zrównoważonego systemu transportu w Europie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź nas na stronie www.cer.be lub śledź nas za pośrednictwem serwisu Twitter na profilu @CER_railways.


miasto


IK


miasto

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji i organizacji.Do podstawowych zadań Izby należą w szczególności:

 • reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych wobec administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji i organizacji,
 • współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej,
 • udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo-opiniodawczych, w sprawach dotyczących obszarów działalności członków,
 • promowanie członków Izby w kraju i za granicą,
 • działania na rzecz rozwoju członków Izby,
 • współpraca z mediami.

miasto


miasto


miasto


miasto

 

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z sektora budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce.

Firmami członkowskimi PZPB są przedsiębiorstwa zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji, firmy deweloperskie, specjalistyczne firmy projektowe, firmy produkujące materiały dla budownictwa, dostarczające technologie i inne związane z branżą infrastruktury i budownictwa.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa:

 • Wspólnie z firmami członkowskimi tworzy grupy eksperckie i aktywnie wspomaga ich działania,
 • Uczestniczy w konsultacjach aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa, wnosi postulaty i wnioski w organach administracji państwowej
 • Wnosi odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na działania zamawiających niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych.
 • Tworzy warunki dla powstawania efektywnych relacji B2B, uczestniczy w międzynarodowych programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Działa na rzecz integracji firm członkowskich i pozytywnego wizerunku branży.

Członkostwo w PZPB daje możliwość bezpośredniego uczestniczenia w kształtowaniu i tworzeniu rozwiązań systemowych dotyczących sektora infrastruktury i budownictwa, zgłaszania swoich postulatów i wniosków mających istotne znaczenie dla kreowania rzeczywistości gospodarczej Polski.


miasto