Krzysztof Biernat

Krzysztof Biernat

Szef Pionu Paliw i Biogospodarki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji

Czytaj więcej

dr inż. Krzysztof Biernat prof. ndzw.  jest szefem Pionu Paliw i Biogospodarki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji i członkiem Rady Naukowej tego Instytutu,  pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego Komisji ds. Nauki oraz Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, a także członka Komitetu Koordynacyjnego Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki. Jest członkiem  Amerykańskiej Rady Energii Odnawialnej „ACORE” oraz członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Technologicznej Wytwarzania Ciepła i Chłodzenia ze Źródeł Odnawialnych. Jest także nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Instytucie Ekologii i Bioetyki..

Specjalizuje się w termodynamice chemicznej procesów zachodzących w  środowisku oraz technologii wytwarzania, oceny jakości i użytkowania  płynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw.

Posiada wiele wyróżnień, odznaczeń i orderów za działalność naukową i proinnowacyjną, zarówno zagranicznych i krajowych. Pełni także funkcję  Wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Jury, Światowego Salonu Postępu Naukowego i Wynalazczości „Innova”. Jest także przewodniczącym Kapituły Godła Promocyjnego „Lider Innowacji” oraz Przewodniczącym Międzynarodowego Jury INTARG. Jest wiodącym ekspertem w Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), oraz w Programach Operacyjnych, Horyzont 2020, NCBiR, MNiSW, PARP, Ministerstwo Rozwoju i Banku Gospodarki Krajowej, a także Organizacji Państw Amerykańskich (OAS), Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) i UNIDO.

Jest autorem ponad 200 publikacji  z zakresu właściwości i uwarunkowań eksploatacyjnych paliw, biopaliw i  innych płynów eksploatacyjnych oraz ochrony środowiska oraz wypromował ponad 170 prac magisterskich i inżynierskich z tego zakresu.

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej oraz zweryfikowanego wykładowcy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Naczelnej Organizacji Technicznej.

Jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym American Chemical Society (ACS-członkiem z wyboru) oraz  American Association for the Advacement of Science (AAAS-członkiem z wyboru).


Grzegorz Czul

Grzegorz Czul

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Fluor S.A.

Czytaj więcej

Grzegorz Czul jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Fluor w Gliwicach. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu projektami, głównie instalacji petrochemicznych, rafineryjnych i chemicznych. Grzegorz zdobył swoje doświadczenie, pracując dla Fluor najpierw jako Inżynier ds. Orurowania, następnie analizy naprężeń, po czym objął stanowisko Inżyniera Wiodącego Branży. W roku 2002 przeszedł do Działu Zarządzania Projektami, w którym zarządzał różnymi projektami krajowymi i międzynarodowymi. W roku 2010 został powołany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego ds. Projektów, a w roku 2012 objął stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa.


Grzegorz Czul

Dariusz Downer

Koordynator projektu Industry 4.0 w Fabryce Układów Hamulcowych Robert Bosch

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki, kierunek Automatyka i Robotyka.

Od 1999 zatrudniony w Fabryce Układów Hamulcowych spółki Robert Bosch. Odpowiedzialny za infrastrukturę i bezpieczeństwo IT, kierował wdrożeniami systemów ERP. Od ponad 2 lat pełni rolę koordynatora projektu Industry 4.0. w Fabryce. W ramach centralnej organizacji zajmuje się realizacją wizji fabryki przyszłości z cyfrowo połączonymi strumieni wartości oraz zapewnieniem bezpieczeństwa IT w obszarze produkcji.


Grzegorz Czul

Michał Gawrysiak

Menedżer, PwC

Czytaj więcej

Zajmuje się doradztwem dla spółek z sektora przemysłu. Jest zaangażowany w szereg projektów, których celem jest poprawa efektywności operacyjnej spółek produkcyjnych. Projekty dotyczą optymalizacji działalności z perspektywy technicznej, procesowej, finansowej, wprowadzaniu efektywnych operacyjnie struktur zarządzania majątkiem, procedur i polityk w tym zakresie (również opartych o standardy ISO 55000), optymalizacji programów nakładów inwestycyjnych, integracji operacyjnej i podnoszenia efektywności w ramach łańcucha dostaw (łańcucha tworzenia wartości).

Michał jest ekspertem w planowaniu, przygotowywaniu i wdrożeniach koncepcji Przemysł 4.0 w spółkach produkcyjnych. Zajmuje się m.in budową i wdrożeniem strategii integracji IT/OT, wsparciem w implementacji platform integracyjnych danych produkcyjnych, opracowaniem i wdrożeniem nowych procesów biznesowych opartych o duże zbiory danych produkcyjnych, wykorzystaniem modelowania matematycznego w procesach produkcyjnych, kontrolą jakości, planowaniu produkcji oraz utrzymaniem ruchu.


Dorota

Dr n. med. Dorota Hryniewiecka-Firlej

Prezes Zarządu Pfizer Polska, Dyrektor Działu Internal Medicine, Prezes Zarządu INFARMY

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. W życiu kieruje się zasadą, że ludzie są najważniejsi. Jej wyjątkowa umiejętność motywowania pracowników i zarządzania zmianą pozwala na osiąganie przez nich wysokiego stopnia zaangażowania oraz uzyskiwanie doskonałych wyników. Równolegle do aktywnego życia zawodowego Dorota Hryniewiecka-Firlej działa również społecznie.


Roman Kantorski

 

Roman Kantorski

Prezes Polskiej Izby Motoryzacji

Czytaj więcej

Urodził się w Warszawie w 1947 r.  Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W latach 1971-81  pracownik Instytutu Pojazdów PW, gdzie zajmował się m.in. badaniami samochodów we współpracy z najwybitniejszymi twórcami polskiej motoryzacji (prof. L. Jaśkiewicz, doc. K. Pionnier).

Od 1983 r. prowadzi w Warszawie Autoryzowaną Stację Obsługi Fiat – jeden z pierwszych prywatnych autoryzowanych serwisów Fiata w Polsce. Od 1989 r. jest członkiem Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Od 1994 roku członek Rady Polskiej Izby Motoryzacji, a od roku 2001 był jej wiceprzewodniczącym. Prezesem PIM jest od kwietnia 2003 r.


Oktawian Makowski

 

Oktawian Makowski

Koordynator Projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Czytaj więcej

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku chemia rozpoczął karierę naukową i uzyskał w 2006 roku tytuł Doktor nauk chemicznych. W latach 2005-2007 pracował
w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Medycznych i Wyrobów Biobójczych.
W latach 2008 – 2017 pracował jako manager w firmie farmaceutycznej Gedeon Richter Sp. z o.o. i był odpowiedzialny za laboratoria analityczne w dziale R&D. W 2017 podjął pracę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, jako Koordynator Projektów z dziedziny chemii i farmacji w szczególności Programów Obszarowych Inteligentny Rozwój (POIR) INNOCHEM i Szybka Ścieżka.

Od lat zajmuje się tematyką związaną z zarządzaniem projektami innowacyjnymi
i wdrożeniowymi. Jest autorem lub współautorem około 30 publikacji naukowych w prasie polskiej
i zagranicznej dotyczących systemów kompozytowych opartych o polimery przewodzące. Autor publikacji branżowych i wystąpień związanych z dobrą praktyką projektową, a także dobrą praktyką laboratoryjną.


Jerzy Polaczek

 

Jerzy Polaczek

Honorowy Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Z-ca Redaktora Naczelnego “Przemysłu Chemicznego”

Czytaj więcej

Jerzy Polaczek (1938), stopień magistra inżyniera na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (1961), stopień doktora nauk chemicznych na Uniwersytecie Warszawskim (1970). Pracownik naukowy Instytutu Chemii Przemysłowej. Na emeryturze od 2004 r. Od 2001 r. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Przemysł Chemiczny”.


Dorota

 

Michał Sieczko

Senior Manager działu usług profesjonalnych, Canon

Czytaj więcej

od czerwca 2017 – Senior Manager działu usług profesjonalnych Canon – skupia się na rozwoju działalności Canon Polska w zakresie usług dodanych i kompleksowych rozwiązań w zakresie digitalizacji informacji, zarządzania przepływem danych, automatyzacji pracy i procesów w oparciu o produkty i doświadczenie branżowe Canon.

Przed dołączeniem do Canon zdobył 18- letnie doświadczenie w branży IT w firmach takich jak Procter&Gamble, Teradata czy Sii. Pracował zarówno po stronie biznesu, jak i dostawców rozwiązań w różnych modelach biznesowych (dostarczanie kompleksowych projektów, outsourcing usług). Jego specjalizacja to zarządzanie projektami i programami, wprowadzanie nowych produktów na rynek i zarządzanie zespołami kompetencyjnymi w różnych obszarach technologicznych.
Michał pracował dla wielu klientów z sektora finansowego i telekomunikacyjnego w Polsce i za granicą.
Doświadczenie Michała to połączenie pracy dla globalnych korporacji i jak i rozwijających się firm na styku dojrzałych technologii i innowacyjnych rozwiązań.
W swojej pracy Michał tworzył innowacyjne rozwiązania z zakresu Big Data / Data Analytics, technologii mobilnych oraz systemów organizujących i automatyzujących pracę dużych organizacji (obieg informacji, ERP, CRM).