Grzegorz Czul

Jean-Andre Barbosa

Wiceprezes Zarządu, Future Pipe Industries


Krzysztof Biernat

Krzysztof Biernat

Szef Pionu Paliw i Biogospodarki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji

Czytaj więcej

dr inż. Krzysztof Biernat prof. ndzw.  jest szefem Pionu Paliw i Biogospodarki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji i członkiem Rady Naukowej tego Instytutu,  pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego Komisji ds. Nauki oraz Koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, a także członka Komitetu Koordynacyjnego Polskiej Platformy Technologicznej Biogospodarki. Jest członkiem  Amerykańskiej Rady Energii Odnawialnej „ACORE” oraz członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Technologicznej Wytwarzania Ciepła i Chłodzenia ze Źródeł Odnawialnych. Jest także nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Instytucie Ekologii i Bioetyki..

Specjalizuje się w termodynamice chemicznej procesów zachodzących w  środowisku oraz technologii wytwarzania, oceny jakości i użytkowania  płynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw.

Posiada wiele wyróżnień, odznaczeń i orderów za działalność naukową i proinnowacyjną, zarówno zagranicznych i krajowych. Pełni także funkcję  Wiceprzewodniczącego Międzynarodowego Jury, Światowego Salonu Postępu Naukowego i Wynalazczości „Innova”. Jest także przewodniczącym Kapituły Godła Promocyjnego „Lider Innowacji” oraz Przewodniczącym Międzynarodowego Jury INTARG. Jest wiodącym ekspertem w Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), oraz w Programach Operacyjnych, Horyzont 2020, NCBiR, MNiSW, PARP, Ministerstwo Rozwoju i Banku Gospodarki Krajowej, a także Organizacji Państw Amerykańskich (OAS), Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) i UNIDO.

Jest autorem ponad 200 publikacji  z zakresu właściwości i uwarunkowań eksploatacyjnych paliw, biopaliw i  innych płynów eksploatacyjnych oraz ochrony środowiska oraz wypromował ponad 170 prac magisterskich i inżynierskich z tego zakresu.

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej oraz zweryfikowanego wykładowcy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Naczelnej Organizacji Technicznej.

Jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, w tym American Chemical Society (ACS-członkiem z wyboru) oraz  American Association for the Advacement of Science (AAAS-członkiem z wyboru).


Grzegorz Czul

Grzegorz Czul

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Fluor S.A.

Czytaj więcej

Grzegorz Czul jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Fluor w Gliwicach. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu projektami, głównie instalacji petrochemicznych, rafineryjnych i chemicznych. Grzegorz zdobył swoje doświadczenie, pracując dla Fluor najpierw jako Inżynier ds. Orurowania, następnie analizy naprężeń, po czym objął stanowisko Inżyniera Wiodącego Branży. W roku 2002 przeszedł do Działu Zarządzania Projektami, w którym zarządzał różnymi projektami krajowymi i międzynarodowymi. W roku 2010 został powołany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego ds. Projektów, a w roku 2012 objął stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa.


Grzegorz Czul

Dariusz Downer

Koordynator projektu Industry 4.0 w Fabryce Układów Hamulcowych Robert Bosch

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki, kierunek Automatyka i Robotyka.

Od 1999 zatrudniony w Fabryce Układów Hamulcowych spółki Robert Bosch. Odpowiedzialny za infrastrukturę i bezpieczeństwo IT, kierował wdrożeniami systemów ERP. Od ponad 2 lat pełni rolę koordynatora projektu Industry 4.0. w Fabryce. W ramach centralnej organizacji zajmuje się realizacją wizji fabryki przyszłości z cyfrowo połączonymi strumieni wartości oraz zapewnieniem bezpieczeństwa IT w obszarze produkcji.


Grzegorz Czul

Michał Gawrysiak

Menedżer, PwC

Czytaj więcej

Zajmuje się doradztwem dla spółek z sektora przemysłu. Jest zaangażowany w szereg projektów, których celem jest poprawa efektywności operacyjnej spółek produkcyjnych. Projekty dotyczą optymalizacji działalności z perspektywy technicznej, procesowej, finansowej, wprowadzaniu efektywnych operacyjnie struktur zarządzania majątkiem, procedur i polityk w tym zakresie (również opartych o standardy ISO 55000), optymalizacji programów nakładów inwestycyjnych, integracji operacyjnej i podnoszenia efektywności w ramach łańcucha dostaw (łańcucha tworzenia wartości).

Michał jest ekspertem w planowaniu, przygotowywaniu i wdrożeniach koncepcji Przemysł 4.0 w spółkach produkcyjnych. Zajmuje się m.in budową i wdrożeniem strategii integracji IT/OT, wsparciem w implementacji platform integracyjnych danych produkcyjnych, opracowaniem i wdrożeniem nowych procesów biznesowych opartych o duże zbiory danych produkcyjnych, wykorzystaniem modelowania matematycznego w procesach produkcyjnych, kontrolą jakości, planowaniu produkcji oraz utrzymaniem ruchu.


Ryszard Gongor

Ryszard Gongor

Członek Zarządu Gedia Poland sp. z o.o.

Czytaj więcej

Ryszard Gongor, od 2008 roku Członek Zarządu Gedia Poland sp. z o.o. Z wykształcenia fizyk, absolwent Uniwersytetu Śląskiego , wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, ukończył Executive MBA w języku niemieckim w Akademii im. Kuźmińskiego w Warszawie.

Obecnie jest Członkiem Zarządu Zachodniej Izby-Przemysłowo-Handlowej oraz Członkiem Zarządu Organizacji Pracodawców Ziemii Lubuskiej.

Od ponad dwudziestu lat pełni funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach branży automotive. Swoje doświadczenia zawodowe zebrał pracując w Niemczech, Szwecji i Polsce.


Mariusz Grochowski

Mariusz Grochowski

Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Serwisu, ERBUD INDUSTRY

Czytaj więcej

Dyplom magistra inżyniera w zakresie energetyki cieplnej uzyskał na Politechnice Warszawskiej, gdzie ukończył również studia Executive MBA
Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim.
Od blisko 22 lat związany z branżą energetyczną i przemysłem ciężkim.
17 lat pracował dla Vattenfall Heat Poland (Elektrociepłownie Warszawskie S.A.), gdzie zdobywał szlify wiedzy zawodowej, a swoją karierę rozpoczynał jako szeregowy pracownik produkcyjny, przechodząc przez wszystkie szczeble kariery zawodowej do Członka Zarządu odpowiedzialnego za Produkcję i Prezesa Zarządu włącznie.
Ostatnie 4 lata związany jest z ERBUD S.A. gdzie odpowiada za rozwój segmentu serwis dla przemysłu.


Adam Holewa

Adam Holewa

Dyrektor zarządzający ds. technicznych / Dyrektor Zakładu / Prokurent

Czytaj więcej

Od blisko 14 lat pracuje na rzecz organizacji SITECH Sp. z o.o. Technika siedzeń Volkswagen na najwyższych stanowiskach zarządczych, m.in. kierownik tłoczni, kierownik planowania, dyrektor Centralnego Planowania w SITECH GmbH oraz Dyrektor Zakładu SITECH GmbH.
Menedżer, który posiada międzynarodowe doświadczenie. Swoją pozycję w koncernie Volkswagen ugruntował prowadząc szereg projektów, dzięki którym pozycja firmy SITECH Sp. z o.o. znacząco wzrosła na arenie międzynarodowej. Z sukcesem zrealizował strategiczne projekty dla SITECH, między innymi: uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego, wdrożenie pracy zespołowej oraz praktycznego kształcenia studentów, powołanie nowej komórki organizacyjnej, która odpowiada za kontakty zewnętrzne i CSR. Kluczową rolę przykłada również do realizacji koncepcji Zrównoważonego Rozwoju SITECH. Jest członkiem Business Center Club, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Polskiej Izby Motoryzacyjnej. Poprzez długofalową wizję, niezwykłą charyzmę oraz otwartość w działaniu nieustannie motywuje pracowników do osiągania kluczowych celów. Zainteresowania: motoryzacja, podróże, nowinki technologiczne.


Łukasz Jasiński

Łukasz Jasiński

Dyrektor Departamentu Projektów Sektorowych, BGK

Czytaj więcej

Menadżer o bogatym doświadczeniu międzynarodowym zdobytym w wiodących instytucjach finansowych i doradczych.
Pracę zawodową rozpoczął w 2004 roku w działach finansowych dużych podmiotów korporacyjnych w Europie, w 2006 roku dołączył do zespołu analityków finansowych kanadyjskiej spółki z sektora ubezpieczeń oraz funduszy emerytalnych i inwestycyjnych Canada Life z siedzibą w Dublinie.
W 2011 roku dołączył do zespołu ekspertów doradztwa finansowego w Deloitte Advisory gdzie był odpowiedzialny za doradztwo corporate finanace (M&A, Debt, Project Finance)
Łukasz był zaangażowany w liczne projekty dla klientów korporacyjnych związanych z sektorem produkcyjnym, energetycznym i wydobywczym.
Łukasz Jasiński posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne oraz jest kandydatem na członka stowarzyszenia ACCA.


Roman Kantorski

 

Roman Kantorski

Prezes Polskiej Izby Motoryzacji

Czytaj więcej

Urodził się w Warszawie w 1947 r.  Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W latach 1971-81  pracownik Instytutu Pojazdów PW, gdzie zajmował się m.in. badaniami samochodów we współpracy z najwybitniejszymi twórcami polskiej motoryzacji (prof. L. Jaśkiewicz, doc. K. Pionnier).

Od 1983 r. prowadzi w Warszawie Autoryzowaną Stację Obsługi Fiat – jeden z pierwszych prywatnych autoryzowanych serwisów Fiata w Polsce. Od 1989 r. jest członkiem Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie. Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Od 1994 roku członek Rady Polskiej Izby Motoryzacji, a od roku 2001 był jej wiceprzewodniczącym. Prezesem PIM jest od kwietnia 2003 r.


profesor (1)

 

Prof. Jacek Kijeński

Prezes, SITPChem

Czytaj więcej

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej. Prezes SITPChem od 2002 r. Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN, Ekspert NCN i NCBiR, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, Ekspert Panelu Głównego Foresight Polska 2020. 200 publikacji, 40 patentów, kilkanaście projektów procesowych. Konsultant sektora wielkiej syntezy chemicznej.


Kucia

Artur Kucia

Dyrektor Biura Klienta Strategicznego – Przemysł Ciężki i Wydobywczy, PKO Bank Polski S.A.

Czytaj więcej

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu gdzie ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki. Z sektorem finansowym jest związany od ponad 15 lat. Pracę w PKO Banku Polskim SA rozpoczął w 2002 r. Od sierpnia 2014 jako Dyrektor Biura Klienta Strategicznego, odpowiedzialny jest za współpracę z największymi podmiotami korporacyjnymi na rynku polskim, w tym z branży wydobywczej, przemysłu ciężkiego, chemicznego, zbrojeniowego, transportu. W efektywnej współpracy z Klientami wykorzystuje różnorodne instrumenty finansowe oraz produkty bankowe oparte o indywidualne potrzeby Klientów. Uczestniczył w przygotowywaniu finansowania dla wielu projektów oraz zabezpieczeniu płynności finansowej dla wielu grup kapitałowych.


kolasa

Andrzej Kolasa

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

Czytaj więcej

Profesor Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji gdzie pełni od 2012 roku również funkcję dziekana. W latach 2002-2016 profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, którą kierował przez dziesięć lat pełniąc funkcję rektora.

            Urodził się w 1948 roku w Lublinie. Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (obecnie Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej uzyskując w 1973 roku dyplom magistra inżyniera, a potem kolejno stopnie: doktora nauk technicznych w 1981 roku i doktora habilitowanego w 1991 roku. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w lutym 2015 roku.

            Wykształcił wielu inżynierów i magistrów inżynierów, wypromował ośmiu doktorów. Poza Politechniką Warszawską i PWSZ Ciechanowie wykładał lub prowadził badania naukowe na kilku uczelniach europejskich oraz w Japonii, Chinach i Tanzanii.

Prof. A. Kolasa jest autorem ponad stu sześćdziesięciu prac opublikowanych w kraju i zagranicą, wielu ekspertyz i projektów oraz ponad czterdziestu wdrożeń przemysłowych z zakresu spawalnictwa. Jest członkiem rad naukowych oraz kilku towarzystw naukowych i rad programowych czasopism naukowo-technicznych w kraju i zagranicą. Posiada dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE.      Oprócz pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w pracach organizacji działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kraju.

            Za całokształt pracy został odznaczony m. in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SIMP, Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego, Medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego przyznawanym za wybitne osiągnięcia dla rozwoju spawalnictwa w Polsce, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Mazowsza” oraz honorowymi tytułami zasłużony dla miast Ciechanowa i Mławy.

            Prof. Andrzej Kolasa jest żonaty, ma dwoje dzieci i dwóch wnuków.


Andrzej Krueger

 

Andrzej Krueger

Dyrektor, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

Czytaj więcej

Dr Andrzej Krueger w 1980 r. ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu uzyskując dyplom magistra chemii i rozpoczął pracę w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia”. W roku 2000 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. W roku 2007 uzyskał certyfikat MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Jest współautorem 26 publikacji, 29 patentów i projektów wynalazczych oraz 8 wdrożeń, w tym pięciu kontraktów na sprzedaż technologii za granicę. Specjalizuje się w dziedzinie organicznej syntezy chemicznej katalizowanej jonitami. Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej i w kierowaniu projektami: realizował 3 projekty badawcze, 2 projekty celowe i 1 projekt w programie Eureka.
W Instytucie pełnił funkcję kierownika zespołu badawczego i zastępcy kierownika zakładu, a od 1.12.2004 do 31.07.2010 funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych. Z dniem 1.08.2010 objął funkcję Dyrektora Instytutu. Od maja 2013r. jest członkiem Rady Głównej Instytutów Badawczych.


Maciej Lubomski

Maciej Lubomski

Dyrektor Dywizji Waterproofing, Grupa Selena

Czytaj więcej

Związany z sektorem budowlanym od 23 lat – specjalizuje się w wprowadzaniu i wdrażaniu na nowe rynki rozwiązań skierowanych do branży dekarskiej, przede wszystkim materiałów hydroizolacyjnych oraz pokryć dachowych.
Maciej Lubomski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończył Wydział Prawa i Administracji. Dzięki wieloletniej pracy w firmach powiązanych z branżą budowlaną posiada bogate doświadczenie biznesowe w tym segmencie. W latach 1994 – 1998 był Szefem Marketingu w Izolacja Chełmża, po czym objął stanowisko Dyrektora Handlowego firmy, które piastował do 2001 roku. Następnie związany z Grupą Icopal, gdzie odpowiadał m.in. za rozwój sprzedaży w Polsce oraz wspieranie eksportu, wprowadzanie na rynki nowych produktów Grupy, a także koordynację i wsparcie działań handlowych w regionie Europy Wschodniej. W latach 2013-2017 był Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu w firmie Monarflex s.r.o. Sturovo Słowacja – będącej częścią Grupy Icopal – odpowiadał w niej za koordynację działań R&D, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju biznesu, a także realizację sprzedaży w większości krajów europejskich, USA, Australii, na Bliskim Wschodzie i w Azji.
W Selenie Maciej Lubomski jest odpowiedzialny za opracowanie strategii rozwoju oraz kierowanie jednym z najbardziej innowacyjnych segmentów spółki, w ramach którego powstał m. in. COOL-R, czyli wysokorefleksyjna, hydroizolacyjna powłoka dekarska nowej generacji.


Oktawian Makowski

 

Oktawian Makowski

Koordynator Projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Czytaj więcej

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku chemia rozpoczął karierę naukową i uzyskał w 2006 roku tytuł Doktor nauk chemicznych. W latach 2005-2007 pracował
w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Medycznych i Wyrobów Biobójczych.
W latach 2008 – 2017 pracował jako manager w firmie farmaceutycznej Gedeon Richter Sp. z o.o. i był odpowiedzialny za laboratoria analityczne w dziale R&D. W 2017 podjął pracę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, jako Koordynator Projektów z dziedziny chemii i farmacji w szczególności Programów Obszarowych Inteligentny Rozwój (POIR) INNOCHEM i Szybka Ścieżka.

Od lat zajmuje się tematyką związaną z zarządzaniem projektami innowacyjnymi
i wdrożeniowymi. Jest autorem lub współautorem około 30 publikacji naukowych w prasie polskiej
i zagranicznej dotyczących systemów kompozytowych opartych o polimery przewodzące. Autor publikacji branżowych i wystąpień związanych z dobrą praktyką projektową, a także dobrą praktyką laboratoryjną.


Pogonowski

 

Jacek Pogonowski

Partner, Value4Capital Advisers, Prezes Zarządu Konsalnet Holding S.A.

Czytaj więcej

Współzałożyciel Value4Capital, spółki zarządzającej funduszami typu „private equity”, skupionej na inwestycjach w średniej wielkości spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem w dziedzinie fuzji i przejęć oraz inwestycji. Zasiadał w Zarządzie PSIK oraz w Komitecie Inwestycyjnym KFK (Krajowy Fundusz Kapitałowy). Obecnie jest także Prezesem Zarządu spółki Konsalnet Holding S.A., krajowego lidera branży ochrony osób i mienia w Polsce. Jacek Pogonowski jest także członkiem licznych organizacji w tym Business Center Club i Polskiej Rady Biznesu.


Jerzy Polaczek

 

Jerzy Polaczek

Honorowy Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Z-ca Redaktora Naczelnego “Przemysłu Chemicznego”

Czytaj więcej

Jerzy Polaczek (1938), stopień magistra inżyniera na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej (1961), stopień doktora nauk chemicznych na Uniwersytecie Warszawskim (1970). Pracownik naukowy Instytutu Chemii Przemysłowej. Na emeryturze od 2004 r. Od 2001 r. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Przemysł Chemiczny”.


pollak

 

Artur Pollak

Prezes APA Group

Czytaj więcej

Ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził realizacji kilkunastu projektów związanych z automatyzacją skomplikowanych procesów technologicznych, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach, współpracując z takimi koncernami jak: VW, GM, Daimler oraz Siemens. Był konsultantem technicznym podczas budowy fabryki VW Poznań, gdzie odpowiadał za standaryzację i optymalizację procesu produkcyjnego. Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu APA Sp. z o.o. i APA Innovative Sp. z o.o, jest także Członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.


Jacek Reiner

Jacek Reiner

prof. nadzw. Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczny

Czytaj więcej

Jacek Reiner (dr hab. inż.) jest profesorem nadzwyczajnym w Politechnice Wrocławskiej, Wydziale Mechanicznym. Jego kompetencje obejmują widzenie maszynowe do kontroli jakości produktów technicznych i naturalnych oraz technologie laserowe i mechatronikę dla wytwarzania i rolnictwa precyzyjnego. Odbył liczne staże i szkolenia zagraniczne (Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, USA). Jest szczególnie zdeterminowany do wdrażania wyników projektów badawczo-rozwojowych w gospodarce. Kierował wieloma krajowymi i zagranicznymi wdrożeniami, które zostały nagrodzone za innowacyjność. Jest członkiem komitetu sterującego Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych (CAMT) oraz Fraunhofer Project Centre.


sieczko

 

Michał Sieczko

Senior Manager działu usług profesjonalnych, Canon

Czytaj więcej

od czerwca 2017 – Senior Manager działu usług profesjonalnych Canon – skupia się na rozwoju działalności Canon Polska w zakresie usług dodanych i kompleksowych rozwiązań w zakresie digitalizacji informacji, zarządzania przepływem danych, automatyzacji pracy i procesów w oparciu o produkty i doświadczenie branżowe Canon.

Przed dołączeniem do Canon zdobył 18- letnie doświadczenie w branży IT w firmach takich jak Procter&Gamble, Teradata czy Sii. Pracował zarówno po stronie biznesu, jak i dostawców rozwiązań w różnych modelach biznesowych (dostarczanie kompleksowych projektów, outsourcing usług). Jego specjalizacja to zarządzanie projektami i programami, wprowadzanie nowych produktów na rynek i zarządzanie zespołami kompetencyjnymi w różnych obszarach technologicznych.
Michał pracował dla wielu klientów z sektora finansowego i telekomunikacyjnego w Polsce i za granicą.
Doświadczenie Michała to połączenie pracy dla globalnych korporacji i jak i rozwijających się firm na styku dojrzałych technologii i innowacyjnych rozwiązań.
W swojej pracy Michał tworzył innowacyjne rozwiązania z zakresu Big Data / Data Analytics, technologii mobilnych oraz systemów organizujących i automatyzujących pracę dużych organizacji (obieg informacji, ERP, CRM).


Piotr Stański

 

Piotr Stański

Prezes Zarządu MAN Truck & Bus Polska

Czytaj więcej

Piotr Stański, Prezes Zarządu MAN Truck & Bus Polska, od 2013 r. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych; oraz studiów podyplomowych na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku i związał ze sprzedażą i marketingiem w branży automotive, pracując na wielu kierowniczych stanowiskach


Mieczysław Starkowski

 

Mieczysław Starkowski

Redaktor iT Reseller

Czytaj więcej

Mieczysław T. Starkowski – dziennikarz, publicysta, felietonista. Obecnie jest między innymi redaktorem w magazynie IT Reseller. Od wielu lat pisze o teleinformatyce i biznesie. Interesują go nie tylko zagadnienia techniczne, ale też wiążące się z nimi społeczne. Fascynują go zabytki i przyroda, ale przede wszystkim poznani przy okazji ludzie. Na Facebooku prowadzi grupę Polacy nieznani (zapomniani).


Andrzej Szałek

 

Dr inż. Andrzej Szałek

Toyota Motor Poland

Czytaj więcej

dr inż. Andrzej Szałek – Toyota Motor Poland. Ekspert ds. Nowych Technologii
Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych z tytułem doktora inżyniera ze specjalizacją budowa i eksploatacja maszyn.
Z firmą Toyota jest związany od 1999 roku. Specjalizuje się w budowie i eksploatacji samochodów z napędem hybrydowym. Obecnie zajmuje się wprowadzeniem na polski rynek samochodu z napędem wodorowym oraz związaną z wodorem infrastrukturą.


Luiza

 

Luiza Wójtowicz-Waga

Trener i lektor języka angielskiego

Czytaj więcej

Od 18 lat trenerka języka angielskiego w środowiskach biznesowych, od 10 lat trenerka nauczycieli językowych oraz konsultant metodycznym w szkołach językowych. Wspótworzy projekt eduNation – największą platformę szkoleniową dla nauczycieli języków obcych w Polsce. Stworzyła całkowicie autorskie projekty szkoleniowe: Trening Kreatywności dla nauczycieli, Kreatywna Siłownia dla kadry zarządzającej szkołą, coaching grupowy dla nauczycieli – r-ewolucja (www.r-ewolucja.weebly.com) oraz Era Trenera – kurs trenerski dla nauczycieli pragnących rozwijać się w roli trenerów.


Michał Ziajowski

 

Michał Ziajowski

Dyrektor Generalny Precia Polska Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Absolwent University of Minnesota, MBA oraz Politechniki Warszawskiej kierunek Budownictwo Hydrotechniczne. Karierę związał z największymi firmami z branży przemysłowej i automatyki. Obecnie zaangażowany w projekty automatyzacji produkcji energii w czołowych elektrowniach w Polsce.